Valtteri Bottas – aseta itsellesi selvät tavoitteet

Valtteri Bottas neuvoo asettamaan itselleen selkeitä tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista säännöllisesti.


Tavoitteiden asettamisen tärkeys

Tavoitteiden asettaminen on yksi tehokkaimmista tavoista ohjata omaa elämää ja tehdä siitä merkityksellistä. Selkeät ja saavutettavat tavoitteet voivat toimia suuntaviivoina, jotka auttavat keskittymään olennaiseen ja ohjaavat toimintaa. Tavoitteet antavat elämälle fokusta ja suuntaa, mikä puolestaan lisää motivaatiota ja itsetuntemusta.

Kun tavoitteet ovat selkeät, on helpompi seurata niiden etenemistä ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Tämä voi auttaa välttämään turhautumista ja luomaan tunteen saavutuksesta, kun tavoitteet saavutetaan.

SMART-menetelmä

Yksi suosittu tapa asettaa tavoitteita on käyttää SMART-menetelmää. SMART on akronyymi sanoista Spesifinen, Mitattava, Saavutettava, Relevantti ja Aikaan sidottu. Käyttämällä tätä mallia voit varmistaa, että tavoitteesi ovat selkeitä, realistisia ja saavutettavissa.

Esimerkiksi, sen sijaan että asettaisit tavoitteeksi ”parantaa kuntoa”, voit asettaa SMART-tavoitteen: ”Käyn lenkillä kolme kertaa viikossa 30 minuuttia kerrallaan seuraavien kahden kuukauden aikana.”

Tavoitteet ja arvot

Tavoitteiden asettaminen ei ole vain suorituskeskeistä toimintaa, vaan sen tulisi olla linjassa omien arvojen ja elämänkatsomuksen kanssa. Arvopohjaiset tavoitteet voivat olla vielä motivoivampia ja palkitsevampia kuin pelkästään suorituskeskeiset tavoitteet.

Tarkastelemalla tavoitteita arvojen kautta voit myös varmistaa, että ne ovat kestäviä ja pitkäaikaisia. Tämä lisää tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä ja tekee niistä merkityksellisempiä.

Lista: Askeleet tavoitteiden asettamisessa

 1. Määritä, mitä haluat saavuttaa.
 2. Tee tavoitteet mahdollisimman spesifisiksi.
 3. Aseta realistiset ja saavutettavat tavoitteet.
 4. Varmista, että tavoitteet ovat merkityksellisiä ja linjassa arvojesi kanssa.
 5. Aseta aikaraja tavoitteillesi.
 6. Kirjoita tavoitteet ylös ja pidä niitä näkyvillä.
 7. Tee suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.
 8. Seuraa edistymistä ja tee tarvittavat muutokset.

Tavoitteiden seuranta ja arviointi

Tavoitteiden saavuttaminen ei ole yksisuuntainen tie, vaan se vaatii jatkuvaa arviointia ja mahdollisesti myös tavoitteiden muokkaamista. On tärkeää asettaa välietappeja ja seurata, miten edistyt niiden saavuttamisessa.

Oman edistymisen seuranta ja itsearviointi voivat olla erittäin palkitsevia. Ne antavat tietoa siitä, mitä olet jo saavuttanut ja mistä voit vielä parantaa. Tämä auttaa ylläpitämään motivaatiota ja keskittymään olennaiseen.

Yhteenveto

Tavoitteiden asettaminen on keskeinen osa onnellista ja täyttä elämää. Ne auttavat fokusoimaan energiaa, ohjaavat toimintaa ja lisäävät itsetuntemusta. Tavoitteiden tulisi olla realistisia, mutta haastavia, ja niiden tulisi olla linjassa omien arvojen kanssa.

Aseta itsellesi selkeät ja saavutettavat tavoitteet, tee suunnitelma niiden toteuttamiseksi ja seuraa säännöllisesti edistymistäsi. Näin voit saavuttaa niin pienet kuin suuretkin unelmasi ja tehdä elämästäsi merkityksellisempää.

SMART-menetelmä – mikä se on?

SMART-menetelmä on suosittu tavoitteenasettamisen työkalu, joka auttaa tekemään tavoitteista konkreettisia, mitattavia ja saavutettavissa olevia. SMART on akronyymi, joka koostuu sanoista Spesifinen, Mitattava, Saavutettava, Relevantti ja Aikaan sidottu. Menetelmä on erityisen hyödyllinen silloin, kun halutaan varmistaa, että asetetut tavoitteet eivät ole liian epämääräisiä tai abstrakteja.

Jokaisella SMART-menetelmän komponentilla on omat kriteerinsä, jotka auttavat tarkentamaan tavoitteen. Spesifisyys tarkoittaa, että tavoitteen tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen. Mitattavuus taas tarkoittaa, että tavoitteen saavuttamista voidaan seurata konkreettisin mittarein. Saavutettavuus viittaa tavoitteen realistisuuteen, kun taas relevanssi kertoo tavoitteen merkityksellisyydestä. Aikaan sidottu puolestaan tarkoittaa, että tavoitteelle on asetettu selkeä aikataulu.

SMART-menetelmän soveltaminen

Käytännössä SMART-menetelmän soveltaminen alkaa tavoitteen selkiyttämisestä. Sen sijaan, että tavoite olisi esimerkiksi ”haluan laihtua”, SMART-menetelmän avulla se voidaan muuttaa tavoitteeksi ”laihdun viisi kilogrammaa seuraavien kolmen kuukauden aikana käymällä salilla kolme kertaa viikossa”. Tässä esimerkissä tavoite on sekä spesifinen että mitattava, ja se on myös saavutettavissa, relevantti sekä aikaan sidottu.

On tärkeää huomata, että SMART-menetelmä on joustava. Se soveltuu monenlaisiin tavoitteisiin, olipa kyseessä sitten ura, henkilökohtainen kehitys tai vaikkapa harrastus. Tärkeintä on, että menetelmä auttaa tarkentamaan ja jäsentämään tavoitteet niin, että ne ovat mahdollisimman konkreettisia ja saavutettavissa.

Lista: SMART-menetelmän komponentit

 1. Spesifinen: Määrittele tavoite selkeästi ja yksityiskohtaisesti.
 2. Mitattava: Valitse mittarit, joilla voit seurata tavoitteen saavuttamista.
 3. Saavutettava: Tarkista, onko tavoite realistinen ja saavutettavissa oleva.
 4. Relevantti: Varmista, että tavoite on merkityksellinen ja linjassa muiden tavoitteiden tai arvojen kanssa.
 5. Aikaan sidottu: Aseta tavoitteelle selkeä aikataulu.

SMART-menetelmän hyödyt ja haasteet

SMART-menetelmä tarjoaa strukturoitun tavan asettaa tavoitteita, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto eikä aina täydellinen ratkaisu. Yksi menetelmän hyödyistä on sen konkreettisuus, joka auttaa pitämään fokuksen tavoitteessa ja seuraamaan edistymistä. Toisaalta menetelmä voi olla liian rajoittava, jos tavoite on luonteeltaan luova tai vaikeasti mitattava.

On tärkeää ymmärtää, että SMART-menetelmä on vain yksi työkalu tavoitteiden asettamisessa. Se voi olla erittäin hyödyllinen, mutta se ei korvaa muita tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen näkökohtia, kuten motivaatiota, itsekuria tai jatkuvaa arviointia.

Yhteenveto

SMART-menetelmä on tehokas tavoitteenasettamisen väline, joka auttaa tekemään tavoitteista spesifisiä, mitattavia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja aikaan sidottuja. Menetelmä on joustava ja soveltuu monenlaisiin tavoitteisiin, mutta se on vain yksi työkalu monien joukossa. Tärkeintä tavoitteiden asettamisessa on löytää tasapaino konkreettisuuden ja joustavuuden välillä, ja SMART-menetelmä on yksi tapa saavuttaa tämä tasapaino.

www.eliittikumppani.fi

Vastaa

Edullisesti matkalle - lentäen